Informatie ten behoeve van houders van een Surinaams rijbewijs.

Houders van een Surinaams rijbewijs die woonachtig zijn in Nederland kunnen voor de aanvraag voor verlenging, duplicaat en internationaal rijbewijs terecht zijn bij het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname te Amsterdam.

Vereiste documenten:

 1. Aanvraagformulier in 2-voud (volledig invullen en ondertekenen). Dit formulier kunt u hier downloaden of per brief opvragen met bijsluiting van een gefrankeerde retourenvelop. U kunt het formulier ook aan het loket ophalen tijdens de openingstijden (zie hieronder) van de afdeling Rijbewijzen.
 2. a.    voor verlenging rijbewijs: een duidelijke kopie van het rijbewijs.
  b.    voor duplicaat rijbewijs (bij vermissing): een kopie van het proces-verbaal inzake de vermissing van het rijbewijs, voorzien van handtekening van de politieambtenaar en politiestempel. Een kopie van uw geldig legitimatiebewijs (ID-kaart/geldig paspoort).
  c.    voor  internationaal rijbewijs: een duidelijke kopie van  het geldig nationaal rijbewijs.
 3. Drie (3) recente goedgelijkende kleuren pasfoto's: witte achtergrond, beide oren zichtbaar, zonder hoofddeksel. Bij een manspersoon geen oorbel.
 4. Een origineel internationaal uittreksel (niet ouder dan 1 maand) van de gemeente waar u staat ingeschreven, voorzien van handtekening van de gemeenteambtenaar en stempel.
 5. Een kopie van de echtscheidingsakte, als uw gehuwde naam staat vermeld in het rijbewijs en u bent inmiddels gescheiden. In het geval van overlijden van de gehuwde partner een kopie v/d overlijdensakte.
 6. Een originele gezondheidsverklaring (niet ouder dan 1 maand) inzake de geschiktheid (wel/geen medische beperkingen) om een motorvoertuig te besturen, voorzien van handtekening van de arts en stempel.  

Noot: Een voorgedrukt formulier "gezondheidsverklaring" kunt u eventueel verkrijgen bij de Gemeente. Het formulier dient door uw arts getekend en afgestempeld te worden. De ondertekende verklaring stuurt u niet naar het CBR, maar naar het Consulaat van Suriname tezamen met de overige stukken.

Opmerking:
Punt 6 is niet van toepassing bij de aanvraag van een Internationaal rijbewijs van Suriname

 Kosten:

 • Verlenging rijbewijs:          €  90,-  inclusief administratiekosten per 01 augustus 2021
 • Duplicaat rijbewijs:            € 105,-  inclusief administratiekosten per 01 augustus 2021
 • Internationaal rijbewijs:     €   90,-- inclusief administratiekosten per 21 november 2021

Indiening aanvraag:
De aanvraag voor de verlenging van het rijbewijs kan vanaf 2 maanden voor de vervaldatum worden ingediend.

Note:
Indien het rijbewijs reeds langer dan 1 (een) jaar en nog geen 3 (drie) jaren is vervallen, moet naast € 90.- vanaf het begin van het tweede vervaljaar een bedrag van minimaal € 116.- worden voldaan, vermeerderd met € 5.- van iedere daarop volgende maand tot het tijdstip van indiening van de aanvraag en wel uiterlijk 1 maand voor de "vervaldatum" in het 3e vervaljaar. Voorbeeld: het rijbewijs is op 01-06-2012 vervallen, dan moet de aanvraag (met vereiste documenten) uiterlijk voor 01-05-2015 (3e vervaljaar) worden ingediend. Rijbewijzen waarvan de geldigheidsduur langer dan 3 (drie) jaren is verlopen worden niet verlengd.

Voldoet uw aanvraag aan de vereiste documenten dan wordt aan u medegedeeld om over te gaan tot het overmaken van het te storten bedrag.

U wordt dringend verzocht niet zondermeer over te gaan tot overmaking naar het bankrekeningnummer van het Consulaat van de Republiek Suriname, ter voorkoming van onjuiste en of dubbele betalingen.

Betaling per bank kan slechts na afstemming met en/of bevestiging van de afdeling Rijbewijzen. 

Wijze van betaling:

 • het verschuldigde bedrag kunt u voldoen bij de kassa op het Consulaat (contant of pinnen ; geen creditcard)
 • Of door overmaking bij de ABN-AMRO op bankrekeningnummer: IBAN-NL47ABNA0549316922 t.n.v. het Consulaat van Suriname in Amsterdam, met vermelding van: naam, voorletters van de betrokken persoon en waarvoor  het bedrag is gestort.
 • Personen die vanuit het buitenland willen overmaken, dienen onze BIC-code = ABNANL2A en IBAN-code = NL47ABNA0549316922 door te geven aan de bank. 

Per post verzenden van de aanvraag:
Bij het per post verzenden van de aanvraag dient u een (1) week na verzending hiervan contact op te nemen met de afdeling Rijbewijzen.

Behandelingsprocedure:
De aanvraag wordt doorgeleid naar de desbetreffende instantie in Paramaribo. De wachttijd is gesteld op minimaal drie (3) maanden. Zodra het door u aangevraagde rijbewijs op het Consulaat is ontvangen, krijgt u hiervan schriftelijk bericht waarna u het rijbewijs persoonlijk dient af te halen. Het nationaal rijbewijs moet bij afgifte, na te zijn voorzien van uw handtekening, geplastificeerd zijn. 

Het loket van de afd. Rijbewijzen is geopend:

 • maandag en dinsdag van 09.00 tot 13.00 uur.
 • donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Op de woensdag is de afdeling Rijbewijzen gesloten!

Sluiting op feestdagen: zie voorpagina op deze website onder "Nuttige Links"

Contactgegevens:
Adres :  De Cuserstraat 11, 1081 CK, Amsterdam.
Tel: 020 - 642 6137  of   020 - 642 6717, kiest u 5
Fax : 020 - 646 5311.

E-mail: cons.amsterdam@gov.sr

Rijden in Nederland
Voor informatie over het rijden in Nederland met zowel een Surinaams nationaal- als een Surinaams internationaal rijbewijs verwijzen wij u hiervoor naar www.rdw.nl; klikt u hierop. Voor het rijden in andere landen verwijzen wij u naar de daartoe bevoegde autoriteit van het betrokken land.