Informatie ten behoeve van houders van een Surinaams rijbewijs.

Hieronder staat er wat u nodig heeft voor het verlengen van het Surinaams rijbewijs, het aanvragen van een duplicaat van het rijbewijs of voor het verkrijgen van een internationaal rijbewijs.

Vereiste documenten:

 1. Het aanvraagformulier in 2-voud (volledig ingevuld en ondertekend). Het formulier kunt u hier downloaden. U kunt het formulier eventueel ophalen aan het loket tijdens de openingstijden van de loketten tussen 09.00-12.00 uur maar u kunt de aanvraag niet aan het loket indienen.

 2. a.    voor de verlenging van het rijbewijs: een duidelijke kopie van de voor- en achterzijde van het rijbewijs.
  b.    voor een duplicaat rijbewijs (bij vermissing): een kopie van het proces-verbaal inzake de vermissing van het rijbewijs, voorzien van handtekening van de politieambtenaar en politiestempel en een kopie van uw geldig legitimatiebewijs (ID-kaart/geldig paspoort).
  c.    voor het verkrijgen van een internationaal rijbewijs: een duidelijke kopie van het geldig nationaal rijbewijs.

 3. Drie (3) recente goedgelijkende kleuren pasfoto's: witte achtergrond, beide oren zichtbaar, zonder hoofddeksel. Bij een manspersoon geen oorbel.

 4. Een origineel BRP uittreksel (niet ouder dan 1 maand) van de gemeente waar u staat ingeschreven, afgestempeld en voorzien van de handtekening van de gemeenteambtenaar.

 5. Een kopie van de echtscheidingsakte, voor het geval uw gehuwde naam vermeld staat in het rijbewijs, terwijl u inmiddels gescheiden bent. In het geval van overlijden van de gehuwde partner een kopie v/d overlijdensakte.

 6. Een originele gezondheidsverklaring (niet ouder dan 1 maand) inzake de geschiktheid (wel/geen medische beperkingen) om een motorvoertuig te besturen, voorzien van handtekening van de arts en stempel.  

Doktersverklaring
Vraag aan uw huisarts om de nodige verklaring aan u te verstrekken. De verklaring van de arts dient afgestempeld en ondertekend te zijn of haal een voorgedrukt formulier "gezondheidsverklaring" bij de Gemeente zodat de huisarts uw eigen verklaring kan ondertekenen. 
Met een rijgeschiktheidsverklaring van het CBR kunt u ook volstaan.

Opmerking: Punt 6 is niet van toepassing bij de aanvraag van een Internationaal rijbewijs van Suriname

 Kosten:

 • Verlenging rijbewijs:          €  90,-  inclusief administratiekosten per 01 augustus 2021
 • Duplicaat rijbewijs:            € 105,-  inclusief administratiekosten per 01 augustus 2021
 • Internationaal rijbewijs:     €   90,-- inclusief administratiekosten per 21 november 2021

Indiening aanvraag:
De aanvraag voor de verlenging van het rijbewijs kan op zijn vroegst 2 maanden vóór de vervaldatum van het huidige rijbewijs per post worden ingediend.

Rijbewijs langer dan 1 (één) jaar vervallen
Indien het rijbewijs langer dan 1 (een) jaar en nog geen 3 (drie) jaren is vervallen, moet naast € 90.- vanaf het begin van het tweede vervaljaar een bedrag van minimaal € 116.- worden voldaan, vermeerderd met € 5.- van iedere daarop volgende maand tot het tijdstip van indiening van de aanvraag en wel uiterlijk 1 maand voor de "vervaldatum" in het 3e vervaljaar. Voorbeeld: het rijbewijs is op 01-06-2012 vervallen, dan moet de aanvraag (met vereiste documenten) uiterlijk voor 01-05-2015 (3e vervaljaar) worden ingediend. Rijbewijzen waarvan de geldigheidsduur langer dan 3 (drie) jaren is verlopen worden niet verlengd.

U wordt dringend verzocht niet zondermeer over te gaan tot overmaking naar het bankrekeningnummer van het Consulaat van de Republiek Suriname, ter voorkoming van onjuiste en of dubbele betalingen.

Betaling per bank kan slechts na afstemming met en/of bevestiging van het Consulaat. 

Wijze van betaling:

 • het verschuldigde bedrag kunt u voldoen door overmaking naar de ABN-AMRO op bankrekeningnummer: IBAN-NL47ABNA0549316922 t.n.v. het Consulaat van Suriname in Amsterdam, met vermelding van: het doel waarvoor het bedrag is gestort en uw volledige voor- en achternaam.
 • Personen die vanuit het buitenland willen overmaken, hebben misschien onze (swift) BIC-code nodig : ABNANL2A en IBAN-code = NL47ABNA0549316922 door te geven aan de bank. 

Indienen van een aanvraag per post
Vermeld a.u.b. links boven op uw envelop "Rijbewijs aanvraag".
Nadat uw aanvraag is ontvangen door het Consulaat wordt er telefonisch contact met u gemaakt.

Procedure
De aanvraag wordt doorgeleid naar de desbetreffende instantie in Paramaribo. De afhandeltermijn is gesteld op minimaal drie (3) maanden.
Zodra het nieuwe rijbewijs binnen is, krijgt u hiervan schriftelijk bericht waarna u het rijbewijs persoonlijk mag afhalen.

Afhalen kan slechts op afspraak. Op woensdag zijn de loketten burgerzaken gesloten. 

Contactgegevens
Adres :  De Cuserstraat 11, 1081 CK, Amsterdam.
Tel: 020 - 642 6137  of   020 - 642 6717, kies 4
Fax : 020 - 646 5311.
E-mail: cons.amsterdam@gov.sr

Rijden in Nederland
Voor informatie over het rijden in Nederland met zowel een Surinaams nationaal- als een Surinaams internationaal rijbewijs verwijzen wij u naar www.rdw.nl;. Voor het rijden in andere landen verwijzen wij u naar de daartoe bevoegde autoriteit van het desbetreffende land.