Algemeen

Reizigers uit zogenaamde risicolanden zijn verplicht een bewijs van een geldige Gele koorts vaccinatie te overleggen bij aankomst in Suriname.
De bezoeker dient tenminste 10 dagen vóór de aankomst in Suriname te zijn gevaccineerd.

Voor uw informatie: 
Lijst van risico landen en landen die Gele koorts vaccinatie verplicht hebben gesteld voor bezoekers

Voor personen uit niet-risico landen die rechtstreeks dan wel via andere niet-risico landen naar Suriname reizen geldt het bovenstaande vooralsnog niet.

Let wel:
Personen uit niet-risico landen die meer dan 12 uren ( voorafgaand aan hun aankomst in Suriname ) in een zogenaamd risicoland zijn geweest, zijn wel verplicht een bewijs van een geldige Gele koorts vaccinatie te overleggen bij aankomst in Suriname.

Gele koorts vaccinatie is daarom altijd aan te bevelen als men naar Suriname reist.

Voorbeeld: Frans-Guyana, Brazilie en Guyana staan op de lijst van risico landen. Als men vanuit Suriname de oversteek doet naar een van die gebieden, zal men bij terugkeer in principe aan de verplichting dienen te voldoen.

Amsterdam, 5 maart 2020

Tot zover de informatie.
Wijzigingen voorbehouden

 1. Personen die in Suriname zijn geboren en thans een andere nationaliteit dan de Surinaamse hebben;
 2. Personen die vallen onder de artikelen 2, 3 en 4 van de Wet op de Nationaliteit en het Ingezetenschap (G.B. 1975 no. 171, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 22) en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten;
 3. Personen die buiten Suriname zijn geboren uit ouders van wie één of beide in Suriname is (zijn) geboren en met welke ouder(s) die personen in familierechtelijke betrekking staan of hebben gestaan en thans een andere dan de Surinaamse nationaliteit bezitten;
 4. de echtgeno(o)t(e) of de minderjarige kinderen die feitelijk tot het gezin behoren van de onder a, b en c van deze paragraaf genoemde vreemdelingen.

Opmerking:
Te allen tijde dient de vreemdeling van Surinaamse origine in het bezit te zijn van een document waaruit blijkt dat hij/zij tot deze categorie behoort.

Bron: Beschikking van de Minister van Justitie en Politie van 2 juli 2008 no. 4723/08 ter uitvoering van artikel 10 lid 2 van de Vreemdelingenwet 1991 (S.B. 2008 no. 93) en artikel 16 lid 2 van het Vreemdelingenbesluit 1995 (S.B. 1995 no. 85) (Voorschriften voor onbepaalde tijd voor vreemdelingen van Surinaamse origine).

Als gevolg van een wijziging in het Rijbesluit van de Republiek Suriname dienen personen die een bezoek brengen aan Suriname en een motorrijtuig willen besturen een geldig buitenlands nationaal- en internationaal rijbewijs in hun bezit te hebben.

Personen die niet in het bezit zijn van een geldig buitenlands internationaal rijbewijs tijdens hun verblijf in Suriname kunnen zich, met het geldig buitenlands nationaal rijbewijs, vervoegen bij de afdeling Rijbewijzen op het Bureau Nieuwe Haven in Paramaribo voor het aanvragen van een rij-toestemmingsbewijs.


Voor de aanvraag van een rij-toestemmingsbewijs dienen de onderstaande documenten te worden overgelegd:

 • het geldige buitenlands nationaal rijbewijs
 • het paspoort, waarin wordt aangegeven dat men legaal verblijft in Suriname; dit kan aangetoond worden middels het visum in het paspoort en of verblijfsvergunning.
 • het stortingsbewijs; de leges verbonden aan de aanvraag zijn Srd 150,=. dit bedrag kan worden gestort bij de Centrale Betaaldienst aan het Kerkplein 1 (Postkantoorgebouw) of bij de Sub-Betaaldienst aan de 
  mr. J. Lachmonstraat 167 (gebouw ministerie van Openbare Werken)
  .

In het rij-toestemmingsbewijs wordt aangegeven op welke categorie motorrijtuig de toestemming betrekking heeft.

Zowel het buitenlandse nationaal rijbewijs als het buitenlandse internationaal rijbewijs, waarvan de tekst niet in het Nederlands of het Engels is gesteld, dient vertaald te worden door een officiele instantie.

Het rij-toestemmingsbewijs wordt voor een periode van ten hoogste 1 jaar verleend, met de mogelijkheid van een verlenging telkens voor een periode van 1 jaar. Hierbij zal rekening worden gehouden met de periode van de geldigheid van het buitenlands nationaal rijbewijs.

Voorzover de geldigheid van het buitenlands nationaal rijbewijs korter is dan 1 jaar, wordt de toestemming voor die periode verleend.

De leges verbonden aan de aanvraag voor elke verlenging van het rij-toestemmingsbewijs zijn Srd 100,=.

Noot: Houders van een geldig Nederlands nationaal rijbewijs kunnen voor een Nederlands internationaal rijbewijs terecht bij de ANWB in Nederland, zie www.anwb.nl.

Legalisatie handtekening van houders van een geldig Surinaams paspoort.

Benodigdheden:

 • de machtigingsbrief. Let wel: uw handtekening dient ten overstaan van de medewerker geplaatst te worden.
 • geldig paspoort en een ondertekend uittreksel van de gemeente in Nederland waar u staat ingeschreven, met vermelding van de nationaliteit.
 • kosten  € 15,=
 • wachttijd 1 week

Openingstijden:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Op de woensdag is de afdeling Burgerzaken gesloten.

Houders van een Nederlands paspoort/ID-kaart dienen hun handtekening te legaliseren bij de gemeente in hun woonplaats.

Let wel: Documenten gelegaliseerd/afgegeven door buitenlandse autoriteiten dienen voorzien te worden van een Apostille, bij de Rechtbank in de woonplaats/provincie.

Benodigde documenten voor de invoer van een stoffelijk overschot/de asurn in Suriname.

 1. Verklaring van de begrafenisonderneming inzake de verzegeling van het stoffelijk overschot  of de asurn.
 2. Overlijdensakte voorzien van een Apostille.
 3. Vergunning: In Suriname dient (via familie of een gemachtigde in Suriname) bij het Parket van de Procureur-Generaal (Diensten Extra Judiceel) een vergunning te worden aangevraagd voor de invoer van het stoffelijk overschot/de asurn c.q. de begrafenis/verstrooiing. De aanvraag dient vergezeld te gaan van bovengenoemde documenten.

Noot:

Als de persoon in Suriname is geboren en overleden is buiten Suriname, waaronder Nederland, is het noodzakelijk dat het overlijden wordt verwerkt in de bevolkingsadministratie van Suriname. Hiervoor dient een originele afschrift van de overlijdensakte, voorzien van een Apostille van de rechtbank of de hiertoe bevoegde autoriteit, overgelegd te worden bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (C.B.B.).

 

Voor de uitvoer uit Nederland:

Voor nadere informatie over de benodige documenten ten behoeve van de uitvoer van het stoffelijk overschot/de asurn vanuit Nederland kan men hiervoor terecht bij de gemeente/de douane Schiphol/of de begrafenisonderneming.

Routebeschrijving naar het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname
De Cuserstraat 11, 1081 CK, Amsterdam.

 

Met het Openbaar Vervoer

Vanuit het Amsterdam Centraal Station;

 • de tram 5 of de sneltram 51 richting Amstelveen/Middenhoven
 • uitstappen bij de halte Van Boshuizenstraat
 • het zebrapad oversteken
 • lopen naar het volgende verkeerslicht; rechts hiervan is de De Cuserstraat.

Vanuit Amstelstation:

 • bus 62 richting station Lelylaan
 • uitstappen bij de bushalte Noord Hollandstraat gelijk oversteken (Consulaat Generaal van de Republiek Suriname).

Met de auto:
Via de A10, afslag VU (s108), richting Amstelveen. Na het kruispunt met het Amsterdamse bos na ongeveer 400 meter de eerste straat links (op de hoek staat een bloemenstal). U bent in de De Cuserstraat.

of via de A9, afslag Amstelveen (afrit 5), richting Amsterdam. Rechtdoor blijven rijden tot Amsterdam. Na cafe 1890 (aan uw linkerhand) neemt u de eerste straat rechts (op de hoek staat een bloemenstal). U bent in de De Cuserstraat.


In de De Cuserstraat en omgeving kunt u niet gratis parkeren.

Het parkeertarief is 1,40 euro per uur.

Huisdier meenemen naar Suriname

U heeft een veterinaire importvergunning nodig indien u een (huis)dieren of wilde dieren wil meenemen naar Suriname.
Het aanvraagformulier en een informatieblad over de voorwaarden kunt via cons.amsterdam@gov.sr opvragen.

Nadat u het Consulaat van Suriname te Amsterdam tenminste 1 (één) week vóór uw vertrek een volledige aanvraag heeft doen toekomen, wordt deze doorgestuurd naar de Directeur van Veeteelt van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) van Suriname.

U betaalt 20 (twintig) euro aan bemiddelingskosten naar de bankrekening van het 
Consulaat van de Republiek Suriname te Amsterdam
IBAN-code :  NL47ABNA0549316922
Verplichte vermelding: Bemiddeling VI vergunning LVV + uw volledige naam

Noot: Onvolledige aanvragen zullen niet in behandeling worden genomen.

V.w.b. de vereisten voor de terugkeer naar Nederland met het huisdier verwijzen wij u naar de NVWA.

Amsterdam, 23 maart 2022

Om voor de wet in Suriname te kunnen trouwen moet tenminste een van de partners ingezetene zijn van de Republiek Suriname.

Benodigde documenten:

Voor de aangifte van het voorgenomen huwelijk bij de burgerlijke stand in Suriname, zijn de volgende documenten vereist:

 1. uw geboorteakte.
 2. een  internationaal uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) met vermelding van uw burgerlijke staat (ongehuwd, gescheiden, weduwe/weduwnaar).
 3. de echtscheidingsakte, indien u gescheiden bent.
 4. de overlijdensakte, indien u weduwe/weduwnaar bent.
 5. een toestemmingsverklaring van de ouder(s)/voogd(es) bij een huwelijk van personen onder de 21 jaar oud en een kopie van geldig paspoort/ID-kaart. In het geval van voogdij ook een kopie van de voogdijbeschikking.
 6. een eigen akkoord-verklaring van het voorgenomen huwelijk en een duidelijke kopie van het geldig paspoort/ID-kaart; deze zijn nodig bij het niet persoonlijk aanwezig zijn van de aangifte van het voorgenomen huwelijk.

De verklaring (5 en 6) kunt u zelf opmaken.

Vervolgens dient uw handtekening in de verklaring gelegaliseerd te worden.

Houders van een Surinaams paspoort of legitimatiebewijs kunnen hun handtekening legaliseren bij het Consulaat van Suriname in Amsterdam; u neemt mee de verklaring en uw geldig paspoort/legitimatiebewijs. Kosten legalisatie handtekening €15,=.

Houders van een Nederlands paspoort of legitimatiebewijs dienen hun handtekening te legaliseren bij het stadhuis in hun woonplaats.

Bovengenoemde documenten mogen niet ouder zijn dan 1 maand, voor gebruik in Suriname.

Let wel: Documenten afgegeven door buitenlandse autoriteiten voor gebruik in Suriname dienen voorzien te worden van een Apostille bij de Rechtbank in de woonplaats/provincie.

Voor verdere bijzonderheden lees ook Trouwen in Suriname 

Door middel van een gemachtigde kunt u een akte laten opvragen bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) (de burgerlijke stand) in Suriname.

Hierbij zijn nodig uw machtigingsbrief, een kopie van uw geldig paspoort en eventueel een kopie van uw  familieboekje of uw (oude) geboorteakte.

Het adres van het C.B.B. is: Mr. J. Lachmonstraat 170, Paramaribo - Suriname. Tel.: (00597) 49 92 39.

Let op: Uw handtekening in de machtigingsbrief moet gelegaliseerd worden.

Houders van een Nederlands paspoort/ID-kaart moeten hun handtekening in de machtigingsbrief legaliseren bij de gemeente in hun woonplaats.

Houders van een Surinaams paspoort kunnen hun handtekening legaliseren bij het Consulaat van Suriname in Amsterdam; u neemt mee de machtigingsbrief en uw geldig paspoort. Kosten legalisatie handtekening: € 15,=.

 

Belangrijk:

Alle aktes afgegeven door de burgerlijke stand in Suriname voor gebruik in het buitenland c.q. Nederland moeten voorzien worden van een Apostille (dit is een legalisatie door het Hof van Justitie in Paramaribo).

Het adres van het Hof van Justitie is: Onafhankelijkheidsplein 6, Paramaribo-Suriname. Tel.: (00597) 473841 / 427197


Inschrijven van in Suriname vrijgegeven aktes bij de gemeente Den Haag:

Als u een Nederlands paspoort/nationaliteit bezit, kunt u uw aktes inschrijven bij de gemeente Den Haag. U hoeft de akte dan in het vervolg niet meer in Suriname op te vragen.

Voor informatie over de inschrijving van de aktes kunt u contact opnemen met de gemeente Den Haag, Publiekszaken/afdeling Landelijke Taken op telefoonnummer 070 - 3533000 of 14070.