Aanvraag documenten uit het bevolkingsregister van Suriname

INFORMATIE VOOR HET OPVRAGEN VAN DOCUMENTEN UIT DE BEVOLKINGSADMINISTRATIE VAN SURINAME

Geboorteakte

  • is het belangrijk de juiste en volledige persoonsgegevens in te vullen zoals de datum en plaats van geboorte en of u een natuurlijk, een erkend, een wettig of een gewettigd kind bent.

Bij een aanvraag voor een overlijdensakte:

  • is het belangrijk aan te geven de juiste persoonsgegevens, datum en plaats van overlijden.

Bij een aanvraag voor een huwelijksakte:

  • is het belangrijk aan te geven de juiste persoonsgegevens, datum en plaats van de huwelijksvoltrekking.

Bij een aanvraag voor een echtscheidingsakte.

  • is het belangrijk aan te geven de juiste persoonsgegevens, datum en plaats van de echtscheiding.

Bij een aanvraag van een bewijs van burgerlijke staat (ongehuwde staat):

  • dient u een recente origineel uittreksel inzake uw burgerlijke staat van de gemeente in uw woonplaats waar u staat ingeschreven bij te voegen.

Bij bovengenoemde aanvragen is het belangrijk te vermelden op welk adres en in welk ressort u voor het eerst bij geboorte en op welk adres en in welk ressort u voor het laatst stond ingeschreven in de Bevolkingsadministratie van Suriname. Indien u (oude) documenten (familieboekje, etc.) verkregen uit de Bevolkingsadministratie van Suriname bezit, kunt u een kopie hiervan bijsluiten bij de aanvraag.

Procedure
De volledige aanvraag wordt doorgeleid naar de bevoegde instanties in Paramaribo ter behandeling.
De wachttijd ter verkrijging van een document is op dit moment minimaal 6 maanden.
Bij annulering of eventuele verwerping van een aanvraag zal geen restitutie plaatsvinden.

Indienen aanvraag

  • via email naar cons.amsterdam@gov.sr (indien van toepassing) of
  • per post naar het Consulaat van Suriname te Amsterdam, De Cuserstraat 11, 1081CK, Amsterdam

Op de woensdag is de afdeling Burgerzaken gesloten.

Kosten per akte (zonder apostille) 

Consulaire bemiddeling/diensten

Tarieven per 01 aug. 2021

Geboorteakte

€ 60,= (incl. € 20 administratiekosten)

Overlijdensakte

€ 60,= (incl. € 20 administratiekosten)

Huwelijksakte

€ 60,= (incl. € 20 administratiekosten)

Verklaring omtrent burgerlijke staat

€ 55,= (incl. € 20 administratiekosten)

Bewijs van nationaliteit

€ 55,= (incl. € 20 administratiekosten)

Inlichtingen omtrent woonplaats/

Bewijs van inschrijving

€ 55,= (incl.€ 20 administratiekosten)

Bewijs van goedgedrag

€ 85,= (incl. € 20 administratiekosten)

Inlichtingen uit het Testamentregister

€ 85,= (incl. € 20 administratiekosten


Kosten voor een Apostille (legalisatie van het Hof van Justitie van Suriname):  20 euro 

Wijze van betaling

  • indien u op afspraak komt kan het verschuldigde bedrag voldaan worden aan de kassa op het Consulaat (contant of pinnen ; geen creditcard).
  • indien u per post uw aanvraag zal indienen dient u voor de betaling per bank eerst af te stemmen met de afdeling Burgerzaken. Alleen met toestemming zult u kunnen overgaan tot de overmaking naar het ABN-AMRO rekeningnummer: NL47ABNA0549316922 t.n.v. het Consulaat van Suriname in Amsterdam, met de verplichte vermelding van: akte met Apostille t.n.v. de naam van de persoon van wie de gegevens worden verlangd (voor overmaking vanuit het buitenland: BIC-code =ABNANL2A). 

Let wel:
U wordt dringend verzocht niet zondermeer over te gaan tot overmaking naar het bankrekeningnummer van het Consulaat van de Republiek Suriname, ter voorkoming van onjuiste en of dubbele betalingen.
Betaling per bank kan slechts na afstemming met en/of bevestiging van de afdeling Burgerzaken. 

Zodra het door u aangevraagde document vanuit Suriname is ontvangen, wordt u hiervan in kennis gesteld. U kunt het document persoonlijk in ontvangst nemen of per aangetekende post ontvangen na betaling van de administratie/verzendkosten van EURO 20.-- te voldoen.

Contactgegevens
Tel: 020 - 642 6137  of   020 - 642 6717, kies 5
Adres :  De Cuserstraat 11, 1081 CK, Amsterdam.

E-mail: cons.amsterdam@gov.sr

Aanvragen via een gemachtigde in Suriname? klik hier.

N.B.: ONVOLLEDIGE AANVRAGEN WORDEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN.