Vereiste documenten t.b.v. een aanvraag voor een nieuw paspoort

VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN NIEUW PASPOORT(kan vanaf 8 maanden voor de vervaldatum) ZIJN DE ONDERSTAANDE DOCUMENTEN VEREIST:

 1. Het volledig (in BLOKLETTERS) ingevulde en persoonlijk ondertekend aanvraagformulier (niet digitaal)
  - te verkrijgen aan het loket bij het indienen van uw aanvraag, of
  - per brief opvragen met insluiting van een voorgefrankeerde aan u geadresseerde envelop.
 2. .Een duidelijke (kleuren) kopie van het volledig paspoort (alle pagina's en kaft).
 3. Een duidelijke (kleuren) kopie van het verblijfsdocument.
 4. Drie (3) goedgelijkende kleuren pasfoto's (niet ouder dan 3 maanden); 
  Gezicht: natuurlijke weergave
  , frontaal, beide oren zichtbaar, neutrale gelaatsuitdrukking. 
  Achtergrond: Wit/lichtgrijs, kleurverschil achtergrond en kleding, geen kleurverloop.  Bij een manspersoon geen oorknopjes.
 5. Een origineel Internationaal uittreksel (niet ouder dan 6 maanden) met vermelding van uw huidige nationaliteit en burgerlijke staat uit de Basisregistratie Personen (afgekort BPR) v/d gemeente in uw huidige woonplaats waar u/het minderjarig kind staat/stond ingeschreven, voorzien v/d handtekening v/d gemeenteambtenaar, stempel v/d gemeente en een apostille v/d rechtbank.
 6. Een kopie van de geboorteakte; Betreft het een minderjarig kind dat geboren is in Suriname.
 7. Een recente origineel afschrift v/d geboorteakte, voorzien v/d handtekening v/d gemeenteambtenaar, stempel  v/d gemeente en een apostille v/d rechtbank; Betreft het een minderjarig kind dat geboren is buiten Suriname.
 8. Een recente origineel afschrift van de geboorteakte, voorzien v/d handtekening v/d gemeenteambtenaar en een apostille v/d rechtbank; Betreft het een meerderjarige persoon die is geboren buiten Suriname.
 9. Een recente origineel afschrift v/d huwelijksakte, voorzien v/d handtekening v/d gemeenteambtenaar, stempel v/d gemeente en een apostille v/d rechtbank, indien u buiten Suriname bent gehuwd.
 10. Een recente origineel afschrift v/d echtscheidingsakte, voorzien v/d handtekening v/d gemeenteambtenaar, stempel v/d gemeente en een apostille v/d rechtbank, indien u buiten Suriname bent gescheiden.
 11. Een origineel afschrift v/d  overlijdensakte, voorzien v/d handtekening v/d gemeenteambtenaar, stempel v/d gemeente en een apostille v/d rechtbank, indien weduwe/ weduwnaar bent.
 12. Bij vermissing van het paspoort; - het originele proces-verbaal van de politie, voorzien van de handtekening van de aangever en de verbalisant (politiebeambte) en politiestempel en een  kopie van uw geldig legitimatiebewijs; Bij het ontbreken v/e legitimatiebewijs zal een verklaring inzake uw identiteit overgelegd dienen te worden.
 13. Bij beschadiging v/h paspoort; het beschadigde paspoort en een eigen-verklaring inzake de oorzaak, voorzien van uw handtekening.

Opm.: Kinderen die de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt, dienen hun handtekening (mag met voornaam) te plaatsen in het hiervoor bestemde vakje in het formulier.

LET WEL: Is betrokkene jonger dan 18 jaar en niet eerder gehuwd geweest, dan moet het aanvraagformulier worden mede-ondertekend (onderaan in het formulier bij "naam vader/moeder/voogd(es)") door:

 1. beide ouders; in geval van een wettig of gewettigd kind, te overleggen:
  -  een origineel uittreksel (niet ouder dan 6 maanden) uit de BRP (met vermelding van de huidige nationaliteit en burgerlijke staat) van beide ouders, voorzien v/d handtekening v/d gemeenteambtenaar, stempel v/d gemeente en een apostille van de rechtbank.

-  bezit(ten) de ouder(s) de Nederlandse nationaliteit; een verklaring of uittreksel van de gemeente met daarin vermeld per welke datum het Nederlanderschap is verkregen, voorzien v/d handtekening v/d gemeenteambtenaar, stempel v/d gemeente en een apostille v/d rechtbank.

 - een duidelijke kopie van pag. 2 en 3 van het geldig paspoort of duidelijke kopie van het geldig identiteitsbewijs van beide ouders.

 1. de moeder; in geval van een natuurlijk kind of een erkend kind, te overleggen:
  -  een origineel uittreksel (niet ouder dan 6 maanden) uit de BRP (met vermelding van de huidige nationaliteit en burgerlijke staat)  van de moeder, voorzien v/d handtekening v/d gemeenteambtenaar en stempel v/d gemeente en een apostille v/d rechtbank.

-  bezit de moeder/erkenner de Nederlandse nationaliteit; een verklaring of uittreksel van de gemeente met daarin vermeld per welke datum het Nederlanderschap is verkregen, voorzien v/d handtekening v/d gemeenteambtenaar, stempel v/d gemeente en een apostille v/d rechtbank.

- een duidelijke kopie van pag. 2 en 3 van het geldig paspoort of een duidelijke kopie v/h geldig identiteitsbewijs 
   v/d moeder/erkenner.

 1. de voogd(es);in geval van voogdijschap over het kind, te overleggen:
  -  een duidelijke kopie v/d voogdijbeschikking.
  -  
  een recent uittreksel uit het Gezagsregister v/d rechtbank (niet ouder dan 1 maand) voorzien van een 
      apostille.

- een duidelijke kopie van pag. 2 en 3 v/h geldig paspoort of een duidelijke kopie v/h geldig identiteitsbewijs v/d  
   voogd(es).

 1. Toestemmingsbrief t.b.v. de aanvraag van een paspoort voor het minderjarig kind.

       De handtekening van de ouder(s)/voogd(es) in de toestemmingsbrief dient gelegaliseerd te worden;

- houders van een Nederlands paspoort/identiteitsbewijs moeten voor de legalisatie van hun handtekening bij de gemeente in hun woonplaats zijn. Vervolgens dient de handtekening v/d gemeenteambtenaar gelegaliseerd te worden middels een apostille bij de rechtbank.

- houders van een Surinaams paspoort kunnen hiervoor terecht op het Consulaat, onder overlegging van hun geldig Surinaams paspoort.

VERTALING

Documenten waarvan de tekst niet gesteld is in het Nederlands of Engels, dienen vertaald te worden door een erkende vertaler naar genoemde talen (Nederlands of Engels). Vervolgens dient de handtekening van de vertaler gelegaliseerd te worden middels een Apostille.

APOSTILLE

Documenten afgegeven door buitenlandse autoriteiten, waaronder Nederland, mogen niet ouder zijn dan 6 maanden, en dient de handtekening v/d gemeenteambtenaar gelegaliseerd te worden middels een apostille bij de rechtbank of bij de daartoe bevoegde autoriteit.

Per post verzenden van de aanvraag: 
Bij het per post verzenden van de aanvraag dient u een (1) week na verzending hiervan contact op te nemen met de afdeling Paspoorten om te weten of uw aanvraag ontvangen is en voldoet aan de vereiste documenten.

Voldoet uw aanvraag aan de vereiste documenten dan wordt aan u medegedeeld om over te gaan tot het overmaken van het te storten bedrag.

Voldoet uw aanvraag niet aan de vereiste documenten dan wordt de aanvraag na afstemming met u aan u geretourneerd.

U wordt dringend verzocht niet zondermeer over te gaan tot overmaking naar het bankrekeningnummer van het Consulaat van de Republiek Suriname, ter voorkoming van onjuiste en of dubbele betalingen.

Betaling per bank kan slechts na afstemming met en/of bevestiging van de Paspoortafdeling. 

Wijze van betaling:

 • het verschuldigde bedrag kunt u voldoen bij de kassa op het Consulaat (contant of pinnen ; geen creditcard)
 • Of door overmaking bij de ABN-AMRO op bankrekeningnummer: IBAN-NL47ABNA0549316922 t.n.v. het Consulaat van Suriname in Amsterdam, met vermelding van: naam, voorletters van de betrokken persoon en waarvoor  het bedrag is gestort (voorbeeld: "paspoortaanvraag t.n.v. P.K. Brood")
 • Personen die vanuit het buitenland willen overmaken, dienen onze BIC-code = ABNANL2A en IBAN-code = NL47ABNA0549316922 door te geven aan de bank. 

Betreft de aanvraag:                                                                                      kosten:                                                    wachttijd:

 1. een verlopen paspoort / nieuw paspoort      per 01 augustus 2021                 €    150,=     inclusief administratiekosten   minimaal 3 maanden
 2. een vermissing van het paspoort                 per 01 augustus 2021                €    190,=     inclusief administratiekosten   minimaal 3 maanden
 3. een beschadiging van het paspoort                                                                                                                             minimaal 3 maanden

Afhalen nieuw paspoort:

Zodra het door u aangevraagde paspoort door ons is ontvangen, krijgt u hiervan schriftelijk bericht waarna u het paspoort op afspraak persoonlijk dient af te halen.

Het loket van de afdeling Paspoorten is geopend: 
-       maandag en dinsdag:   9.00 uur v.m. tot 13.00 uur n.m. 
-       donderdag en vrijdag:  9.00 uur v.m. tot 13.00 uur n.m. 
-       op de woensdag is dit loket gesloten

Voor sluitingsdagen i.v.m. feestdagen klikt u op sluitingsdata

Voor meer informatie: 
Tel: 020 - 642 6137  of   020 - 642 6717, kies 4 om doorverbonden te worden met de afdeling Paspoorten. 
Fax : 020 - 646 5311.

E-mail: cons.amsterdam@gov.sr

Adres :  De Cuserstraat 11, 1081 CK, Amsterdam.